Alfa-MW Technická data

Všeobecné

Názvosloví

V projekčním podkladu je použito názvosloví z ČSN 12 2000 - Vzduchotechnická zařízení

Všeobecně

Jednotky řady ALFA - MW jsou kompletizované nástřešní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla určené pro decentrální přívod a odvod větracího vzduchu. Jsou určeny především do vyšších halových objektů průmyslové výroby, ale i občanských staveb. Jednotky řady ALFA - MW koncepčně navazují na osvědčené jednotky typu NVJR - MW.

Jsou vybaveny výkonnými ventilátory typu Multi - Wing, které umožňují připojení ohřívačů, vzduchotechnických rozvodů, případně i technologického odsávání.

Účinné zpětné získávání tepla zajišťuje vestavěný rekuperační výměník z bloků tvarovaných desek plastické hmoty hPS. Jednotku je možno použít v prostředí obyčejném, s teplotami vzduchu do +40 °C.

Při použití ALFA - MW do prostředí s obsahem organických rozpouštědel, aldehydů, esterů, chlorovodíkových a aromatických uhlovodíků je nutné konzultovat s výrobcem.

Popis jednotky

Jednotky řady ALFA - MW sestávají ze dvou axiálních ventilátorů, umístěných v základovém rámu, s možností reverzního chodu a dostatečnou tlakovou rezervou, dále z filtrů přiváděného vzduchu s třídou filtrace EU-2 a rekuperačního výměníku z plastické hmoty hPS s vysokou účinností rekuperace až 68 %. Rekuperační blok vzniká slepením tvářených desek, čímž se vytváří uzavřené kanálky středního průřezového profilu 16x7,5 mm zcela oddělující obě vzdušiny proti zkratu. Jednotlivé bloky výměníku rozměru 688x535 mm, výšky 500 mm se dodávají kompletizované, s hladkou uzavírající deskou žeber. Rekuperační výměníky jsou přístupné po demontáži čelních krytů, které zároveň oddělují přiváděný a odváděný vzduch z rekuperačních bloků. Uvnitř skříně jsou umístěny zešikmené vzduchovody, které usměrňují proud vzduchu, a přepážka, která rozděluje nasávací a výfukovou část. Veškeré spoje mezi jednotlivými díly jsou utěsněny. Skříň je umístěna a připevněna na základovém rámu, který se při montáži připevní na připravenou konstrukci osazenou ve střešním plášti. V rámu jsou umístěny oba axiální ventilátory, jeden pro přiváděný a druhý pro odváděný vzduch. Vzduch je veden přívodním kanálem do určeného prostoru a odváděn kratším kanálem z prostoru. Všechna provedení jsou konstruována tak, aby nedocházelo ke zkratu odváděného a přiváděného vzduchu. Vzduch je usměrňován regulovanou vyústkou se servopohonem do prostoru haly. Odváděný vzduch je veden sousedním kratším vzduchovodem do rekuperačního výměníku. Ten je rovněž opatřen vyústkou se servopohonem. Vyústky zároveň slouží k uzavírání vzduchovodů proti samovolnému unikání teplého vzduchu z haly po skončení větrání.

Ovládání zajišťují standardně dodávané silnoproudé rozvaděče s vestavěnou mikroprocesorovou regulací umožňující nastavení režimu provozu v závislosti na teplotě, volbu týdenního programu, teplot výstupního vzduchu, nastavení výfukových žaluzií podle teploty vzduchu, vzájemné blokování režimu větrání jednotky a vytápění objektu atd. Na zakázku lze jednotky sdružit do sekcí se společným rozvaděčem.

Jednotky ALFA - MW mohou pracovat v těchto režimech provozu:

 1. rovnotlaký s rekuperací tepla
 2. rovnotlaké větrání (by-pass)
 3. cirkulační (zátopový)

Vzájemnou kombinací těchto režimů provozu na jednotlivých jednotkách lze dosáhnout optimální varianty větrání celého objektu. Větrací jednotky ALFA - MW se vyznačují nízkými investičními a provozními náklady, nízkými nároky na obsluhu a servis a možností kombinace provozních režimů.

Použité výkonné ventilátory Multi - Wing rozšiřují možnosti aplikace dalších adaptérů na jednotky ALFA - MW :

 • připojení různých typů ohřívačů vzduchu
 • připojení sekce rozvodového potrubí
 • připojení lokálního odtahového potrubí

Podle vzduchového výkonu jsou jednotky dodávány ve čtyřech velikostech (viz Technické údaje). Pro zjednodušení projekce jejich osazení na konstrukci stavby jsou u všech výkonových typů zachovány jednotné rozměry základového rámu a vzduchovodů. U jednotlivých typů se mění pouze počet bloků rekuperačního výměníku a tím celková výška jednotky, která je shodná pro typ 6000 a 8000 (1750) a pro typy 10000 a 12000 (2250). Současně se mění i hmotnost jednotlivých typů.

Popis jednotky ALFA-MW - základní provedení

V základním provedení se jednotky dodávají se samostatným rozvaděčem obsahujícím silovou část i MaR. Součástí základního provedení jsou i vyústky. Na základě požadavku zákazníka je dodáván sdružený rozvaděč s ovládáním. Výhodou sdruženého rozvaděče je ovládání více jednotek z jednoho místa. Toto provedení umožňuje snazší obsluhu a možnost vzájemně vázat funkci jednotlivých jednotek.

Větrací jednotka je sestavena z následujících základních částí:

 • skříň rekuperačního výměníku 2 ks
 • boční uzávěr 2 ks
 • dělící přepážka 1 ks
 • protidešťová žaluzie 4 ks
 • zakrytí komor (střecha) 1 ks
 • základový rám 1 ks
 • axiální ventilátor Multi-Wing 2 ks
 • těsnící lišty 4 ks
 • rekuperační blok 6 ÷ 8 ks
 • vzduchovod přiváděného vzduchu 650x650, l=1500 mm 1 ks
 • vzduchovod odváděného vzduchu 650x650, l=1000 mm 1 ks
 • rozvaděč RO s ovládáním a MaR 1 ks
 • regulační vyústka se servopohonem 1 ks
 • uzavírací vyústka se servopohonem 1 ks
 • čidlo teploty 1 ks
 • textilní filtr pro přívod vzduchu EU-2 2 ks

Zvláštní výbava

 • by-pass
 • zařízení pro režim cirkulace vzduchu
 • ohřívač vzduchu (dle topného média zákazníka)
 • přídavný tlumič hluku
 • filtrace výstupního vzduchu
 • barevná úprava dle přání
 • regulace systému větrání a vytápění

Funkce jednotky ALFA-MW

PROVOZNÍ REŽIM REKUPERACE - ROVNOTLAKÝ

Přiváděný čerstvý vzduch je nasáván do rekuperačního výměníku, kde je ohříván odpadním vzduchem a vháněn ventilátorem přívodním vzduchovodem do prostoru haly. Odpadní vzduch je z prostoru haly odváděn druhým ventilátorem a prochází rovněž rekuperačním výměníkem, kde odevzdává teplo čerstvému přiváděnému vzduchu, a dále je odváděn do venkovní atmosféry. Přiváděný vzduch je usměrňován regulační vyústkou podle teploty v pracovní oblasti změnou úhlu náklonu listů tryskové vyústky.

ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ - BY-PASS

Tento režim je možný u jednotek vybavených by-passem. Při otevřené klapce by-passu neprochází odpadní vzduch výměníkem, ale je přímo vyfukován do atmosféry.

PROVOZNÍ REŽIM VNITŘNÍ CIRKULACE VZDUCHU - ZÁTOPOVÝ REŽIM

Je určen pro zimní a přechodné období v době náběhu topení (např. na začátku pracovní směny). Ventilátor odpadního vzduchu nasává z podstropní oblasti teplý vzduch, který prochází přes cirkulační klapku a je vyfukován zpět do pracovní oblasti.

OHŘEV PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU

U jednotky s touto úpravou je zaručeno, že teplota přiváděného vzduchu je stejná nebo vyšší než teplota v pracovní oblasti. V kombinaci s vnitřní cirkulací vzduchu je možno použít i k dotápění. Lze využít několik systémů ohřevu:

 • elektrický dohřev, kdy je elektrický ohřívač vestavěn do stávajícího vzduchovodu
 • teplovodní nebo parní, který je vložen do vzduchovodu

Základní technická data

ParametrTyp ALFA-MW
  6 000 8 000 10 000 12 000
Rovnotlaký režim přívod - max m3h-1 6 800 8 500 10 200 12 000
- s rekuperací tepla odvod - max m3h-1 6 800 8 500 10 200 12 000
Přetlakový režim přívod - max m3h-1 10 500 13 100 15 600 18 600
- bez rekuperace odvod - max m3h-1 - - - -
Podtlakový režim přívod - max m3h-1 - - - -
- bez rekuperace odvod - max m3h-1 10 500 13 100 15 600 18 600
Cirkulační režim průtok - max m3h-1 9 800 11 100 13 200 15 600
Účinnost rekuperace - min % 68 67 66 65
Výška (v) mm 1 750 2 250
Hloubka mm 1 700
Šířka mm 2 550
Hmotnost kg 395 465
Hladina akustického tlaku - vnitřní L(A) dB 62 64 65 65
Hladina akustického tlaku - vnější L(A) dB 58 59 61 61
Elektrický příkon - max kW 2×1,1 2×1,1 2×1,1 2×1,5
Jmenovité napětí V 400/230 - 50 Hz
Počet otáček min-1 1 400
Typ výměníku hPS - P - A
Filtrace přiváděného vzduchu EU2 - EU4

HLAVNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCE POD JEDNOTKY ALFA-MW

Technické požadavky

Vnitřní rozměry prostupů středním pláštěm po pomocným rámem - půdorys

Vnitřní rozměry prostupů středním pláštěm po pomocným rámem - půdorys

Rozměr pomocné stavební konstrukce pod základový rám jednotky doporučujeme navrhovat z ocelových profilů. U této konstrukce musí být dodržen její vnitřní rozměr 1660 x 670 mm tak, aby do tohoto prostoru nezasahovaly žádné části podpěrných a pomocných konstrukcí stavby. Vnitřním prostorem konstrukce procházejí vzduchovody rozměru 650 x 650 mm, délky 1500 mm, resp. 1000 mm, osové vzdálenosti 990 mm. Základový rám je připevňován k pomocné stavební konstrukci svařováním el. obloukem, případně jiným způsobem, např. šrouby. Hydroizolace se provádí tradičními technologiemi, např, živičnými krytinami. Krytina musí být vytažena přes základový rám jednotky pod skříň rekuperátoru, která tvoří okapnici. Tento postup je vhodné koordinovat s nástupem montážní firmy. Základové rámy je možné dodat firmě provádějící prostup střechou v předstihu.

Povrchová úprava

Skříň i rám jednotky jsou vyrobeny z ocelových pozinkovaných plechů. Povrchová úprava je provedena stříkáním PVC - akrylovými, příp. akrylátovými emaily. Základní provedení je v odstínu šedá, RAL 7092, na přání zákazníka je možno dodat libovolný odstín.

Elektroinstalace

Jednotky se připojují na proudovou soustavu 3 NPE 50 Hz, TN-S 400/230 V, příkon dle typu max. 2x1, 5 kW. Návrh kabelových tras je třeba přizpůsobit druhu provedení jednotek. Pro ustavení jednotky je třeba zpracovat elektrodokumentaci. Ochranu před nebezpečím úrazu el. proudem dle ČSN 33 200-4-41, 33 2000-5-54. Ochrana před bleskem se provede dle ČSN 34 1390. Do provozu uvedené zařízení podléhá revizi dle ČSN 33 2000-6-61, 33 1500. Vodivé spojení ventilátoru s rámem rekuperačního výměníku se provede při montáži. V obrazové příloze je uvedeno schéma zapojení se samostatným rozvaděčem.

Montáž

Detail osazení rámu jednotky na pomocný rám konstrukce střechy

Detail osazení rámu jednotky na pomocný rám konstrukce střechy

 1. rám jednotky
 2. pomocný rám pro osazení jednotky (vnitřní rozměr 1660 x 670 mm)
 3. vzduchové kanály
 4. střešní plášť

Jednotky ALFA - MW se dodávají v částečně rozebraném stavu. Montují se u objednatele na střešním plášti. ALFA - MW musí být při skladování chráněny před mechanickým poškozením. Ventilátory, rozvaděč a vyústky je nutné skladovat v suchých místech. Montáž jednotek provádí na připravený vestavěný ocelový rám, vnitřního rozměru 1680 x 670 mm, výrobcem pověřená montážní firma. Montážní firma převezme od objednatele základovou konstrukci. Firma provede kompletní montáž jednotky, položení a připojení kabelových tras a oživení jednotky. Zároveň provede zaškolení obsluhy. Spodní přístup ke kanálům na montáž vyústek je třeba konzultovat s montážní firmou. Bez provedení montáže výrobcem pověřenou firmou nelze převzít záruku.

Certifikace

SZÚ je provedeno posouzení shody s platnými technickými normami a je vydán certifikát dle zákona č. 22/97 Sb. a souvisejících předpisů o technických požadavcích na výrobky

Záruka

Záruční doba je 18 měsíců od data uvedení do provozu pověřenou montážní firmou, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Materiál

Skříň je provedena z ocelových pozinkovaných plechů tloušťky 0,8 - 1 mm, jakosti 11373. Rekuperační vložky jsou zhotoveny z vakuově tvářených desek z plastické hmoty hPS KRASTEN 502 tloušťky 0,4 - 0,5 mm. Základový rám je zhotoven z ocelového plechu tloušťky 3 mm jakosti 11373. Kulisové tlumiče hluku jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a jsou opatřeny akustickými vložkami AKURAL. Vyústky jsou zhotoveny z protisměrně natáčených listů z Al profilů, převodů a servopohonů Belimo.

Servis

Záruční a pozáruční servis provádí výrobce nebo výrobcem pověřená firma.


Schémata

Schéma el. propojení jednotky s rozvaděčem

Technická data - Schéma el. propojení jednotky s rozvaděčem

 • VJ: vzduchotechnická jednotka ALFA
 • RA: rozvodnice vzduchotechniky
 • BT1: čidlo prostor
 • BT2: čidlo ohřevu

Detail osazení rámu jednotky na pomocný rám konstrukce střechy

Technická data - Detail osazení rámu jednotky na pomocný rám konstrukce střechy

 1. rám jednotky
 2. pomocný rám pro osazení jednotky
 3. vzduchové kanály
 4. střešní plášť

Příklad osazení jednotky na ocelové konstrukci haly

Osazení jednotky na ocelové konstrukci haly - příklad 1

Osazení jednotky na ocelové konstrukci haly - příklad 2


Rozměrové schéma jednotky Alfa MW

Rozměrové schéma Alfa MW