Beta-9/8 - Technická data

I. Všeobecně

Nástřešní větrací a vytápěcí jednotka řady BETA 9/8 je kompaktní vzduchotechnické zařízení se zpětným získáváním tepla, určená pro decentrální větrání a vytápění halových prostor, průmyslových ale i občanských staveb, s maximální teplotou odsávaného vzduchu 45 ºC.

Výkonná volná oběžná kola s EC motory umožňují připojení dalších zařízení jako potrubní rozvod na straně čerstvého i odpadního vzduchu. Jednotka může být vybavena ohřívačem vzduchu, podle topného media teplovodním, elektrickým nebo teplovodním s vestavěným plynovým kotlem.

V základním provedení je jednotka dodávána s EC motory umožňujícími dvoustupňovou regulaci vzduchového výkonu.

Součástí dodávky jednotky je regulační rozvodnice obsahující silovou část, ovládání a regulaci. Rozvodnice může být samostatně pro jednu jednotku nebo sdružená pro více jednotek.

Pro snadné osazení jednotky se dodává pomocný osazovací rám k zabudování do konstrukce stavby.


II. Popis

Schéma jednotky BETA 9/8. Jednotka je vybavena plastovým rekuperačním výměníkem s účinností až 82 %, teplovodním ohřevem a čtyřstrannou distribuční vyústkou.

Beta 9/8 - Schéma jednotky

Konstrukce jednotky je tvořena třemi základními částmi:

1. Skříň jednotky je tvořena vnějším obalem sestávajícím z hliníkových profilů, které tvoří kostru, a sendvičových panelů z pozinkovaných lakovaných plechů s tlumící a izolační výplní. Dále 2 ks vstupních žaluzií s filtry třídy G4 (EU4) a 2 ks výstupních žaluzií z pozinkovaných lakovaných plechů. Vnitřní konstrukce je svařena z ocelových pozinkovaných profilů. Ta tvoří nosnou část pro uchycení 3 ks rekuperačních deskových protiproudých výměníků typu hPS-S-1360x955 vč. odvodu kondenzátu, filtrů výstupního vzduchu, 4 ks klapek pro plynulé řízení cirkulačního a obtokového režimu ovládaných el. servopohony, 2 ks volných oběžných kol s EC motory.

2. Základový rám slouží k upevnění jednotky. Je vyroben z ocelového pozinkovaného a lakovaného plechu. Tvoří nosnou část pro vzduchovod a skříň. Jeho prostřednictvím je jednotka uložena na pomocném osazovacím rámu, který je pevně spojen se stavbou.

3. Vzduchovod tvoří kompaktní celek, jak pro odvod odpadního vzduchu, tak i pro přívod čerstvého vzduchu. Vzájemně jsou oba proudy vzduchu odděleny přepážkou. Nosná část je tvořena svařovanou konstrukcí z ocelových profilů s opláštěním z pozinkovaných a lakovaných plechů. Na boku je umístěna žaluzie pro odváděný vzduch. Místo ní je možno alternativně připojit odsávací potrubí. Na výstup přiváděného vzduchu lze připojit teplovodní ohřívač s připojením na externí dodávku teplé vody, teplovodní ohřívač s plynovým kotlem umístěným na rekuperační jednotce nebo el. ohřívač. Čerstvý vzduch je do pobytové oblasti dopravován tryskovou čtyřstrannou vyústkou s natáčecími listy ovládanými el. servopohonem. Místo vyústky lze připojit potrubní rozvod čerstvého vzduchu. Jednotku lze dodat bez standardního vzduchovodu, připravenou na připojení potrubních rozvodů v obou sekcích.


III. Funkce jednotky

Funkce jednotky je autonomní, s vlastní regulací umožňující plynule přecházet mezi jednotlivými provozními režimy, případně jejich vhodnou vzájemnou kombinací zajistit efektivní vytápění a větrání.

Řízení zajišťuje dodávaná regulační rozvodnice, jejíž funkce je přizpůsobena provedení jednotky. Vestavěný regulátor umožňuje nastavení režimů provozu, volbu týdenního programu, teplot v pobytové oblasti, případně teplot přiváděného vzduchu, vzájemné blokování režimu větrání a vytápění objektu atd. Příklad ovládání a regulace jednotky.

Základní režimy jednotky jsou následující:

Režim rovnotlaký s rekuperací

rovnotlaký s rekuperací tepla

Režim cirkulační

cirkulační

Režim s by-passem (letní s vyřazením rekuperace)

s by-passem (letní s vyřazením rekuperace)

a) rovnotlaký režim s rekuperací tepla - přiváděný čerstvý vzduch je nasáván přes filtry, rekuperační výměník a dále tlačen ventilátorem do vzduchovodu, odkud je pomocí vyústky nebo potrubního rozvodu dopravován do větraného prostoru. Odpadní vzduch je nasáván přes žaluzii, vzduchovod, filtr, rekuperační výměník a ventilátorem vyfukován přes žaluzii do venkovního prostoru.

Pro teplotu vzduchu po rekuperaci platí zjednodušeně (při hmotnostně vyrovnaném větrání):
tR = tv + η . (ti - tv)
tR ....... teplota přiváděného čerstvého vzduchu po rekuperaci
tv ....... venkovní teplota
ti ........ teplota odváděného odpadního vzduchu
η ........ účinnost rekuperace až 82 % (0,82)

Pokud stávající vytápěcí systém není dostatečně dimenzován nebo pokud není instalován vůbec, lze na výstup čerstvého přiváděného vzduchu zařadit ohřívač, který bude prostory temperovat, případně krýt ztrátu teploty při rekuperaci.

b) cirkulační režim - ventilátor odpadního vzduchu nasává z podstropní oblasti teplý vzduch, který je zpět vyfukován do chladnější pracovní oblasti. Pokud je instalován ohřívač, je vzduch ještě ohříván a dochází k intenzivnímu vytápění. Tento režim se používá především na začátku pracovní směny v zimním a přechodném období.

c) režim s by – passem – (letní), kdy odpadní vzduch proudí mimo rekuperační výměník a je vyfukován ven. Přiváděný čerstvý vzduch je přiváděn do pobytové oblasti, která je tak intenzivně větrána v rovnotlakém režimu.

 


IV. Provedení jednotky

Přímý vzduchovod

Přímý vzduchovod

1. základní - základní provedení obsahuje skříň jednotky s rámem a vzduchovodem s vyústkou a odsávací žaluzií. Jednotka je osazena EC motory umožňující dvoustupňovou regulaci vzduchového výkonu jednotky – jmenovitý a snížený výkon. Součástí dodávky je elektrická silová a regulační rozvodnice. Provedení umožňuje všechny výše uvedené větrací režimy.

Rozvod potrubím

Rozvod potrubím

2. s další výbavou:
- ohřívač - k základnímu provedení lze dodat teplovodní ohřívač, teplovodní ohřívač s vlastním plynovým kotlem umístěným na rekuperační jednotce, nebo elektrický ohřívač. Součástí dodávky je regulace topného výkonu a regulační uzel u teplovodních ohřívačů.
- potrubní rozvod - k základnímu provedení lze připojit místo vzduchovodu potrubní rozvod dle požadavků zákazníka.

 


V. Ovládání a regulace

Ovládání a regulace jednotky Beta 9/8

Součástí dodávky jednotky je regulační rozvodnice obsahující silovou elektročást, ovládání a regulaci. Ovládání je zajištěno pomocí regulátoru Tecomat Foctrot CP -1015 s rozhraním Ethernet. To umožňuje připojit regulátor na vnitřní počítačovou síť a tím jednotku monitorovat a řídit pomocí PC.

  • Základní provedení obsahuje silovou ovládací skříň, mikroprocesorovou řídící jednotku Tecomat Foctrot CP -1015 - regulátor umožňující týdenní režim spouštění jednotky, volbu provozních režimů a volbu jmenovitého nebo sníženého vzduchového výkonu. Řízení provozních stavů je podle vnitřní a vnější teploty. Nastavení úhlu listů čtyřstranné vyústky pomocí servopohonu. Základní provedení je bez TPO.
  • Provedení pro TPO - proti základnímu provedení je rozšířeno o plynulé řízení obtoku a regulaci uzlu TPO.

 


VI. Technické požadavky

Distribuční vyústka

Beta 9/8 - Distribuční vyústka

  • Základový rám jednotky je připevňován šrouby na předem osazený pomocný osazovací rám na střešním plášti nebo na jiné konstrukci.
  • Je potřeba dbát, aby do prostoru vzduchovodu nezasahovaly žádné části podpěrných a pomocných konstrukcí.
  • Hydroizolace prostupu střešním pláštěm se provádí tradičními technologiemi podle způsobu umístění. Hydroizolaci je nutné vytáhnout na svislou část osazovacího rámu.
  • V okolí jednotky je potřeba ponechat dostatečný prostor pro její montáž a zachovat min. 1 m kolem jednotky pro servisní práce.
  • Elektroinstalace - proudová soustava 3+NPE 400/230 V, 50Hz, TN-S, předřazené jištění 20 – 32 A (podle výkonu) char. C (LSN). Návrh kabelových tras je třeba přizpůsobit druhu provedení jednotek.
  • Pro ustavení jednotky je třeba zpracovat elektrodokumentaci. Ochranu před nebezpečím úrazu el. proudem provést dle ČSN 33 2000-4-41,33 2000-5-54. Ochrana před bleskem se provede dle ČSN EN 62305-1, 62305-2,62305-3,62305-4. Po montáži musí být provedeny zkoušky dle ČSN EN 60204-1. Do provozu uvedené zařízení podléhá revizi dle ČSN 33 2000-6,33 1500.
  • Maximální teplota odsávané vzdušiny je dána možnostmi elektromotoru, což je standardně 45 °C.
  • Likvidace zařízení po skončení životnosti se provede podle daných ekologických předpisů příslušné země.

VII. Montáž jednotky

Příklad usazení rámu BETA do střešního pláště

Beta 9/8 - Usazení do střešního pláště

Montáž jednotky se provádí na připravenou konstrukci. Vlastní osazení jednotky provádí výrobcem pověřená firma. Ta provede kompletní montáž jednotky, položení a připojení kabelových tras a oživení jednotky. Součástí je provedení revize el. zařízení. Zároveň provede zaškolení obsluhy.


VIII. Certifikace

CE, CCZ - jednotky jsou certifikovány na posouzení shody s normami platnými v ČR a Evropské unii a jsou označovány značkou shody Evropské unie.


IX. Servis

Záruční a pozáruční servis provádí výrobce, případně jím pověřená firma.


X. Záruka

Doba záruky je 24 měsíců od data uvedení do provozu pověřenou montážní firmou, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Podmínkou záruky je provedení montáže odbornou, výrobcem pověřenou firmou, nebo výrobcem.

Technická data

Parametr BETA
9/8
Jmenovitý vzduchový výkon –
přívod=odtah
m3h-1 8 600
Jmenovitý vzduchový výkon – přívod =
odtah
Při splnění požadavků EK č. 1253/2014
m3h-1 7 000
Snížený vzduchový výkon – přívod=odvod m3h-1 dle požadavků
Účinnost rekuperace až % 82
Výška mm 2100
Šířka mm 2400
Hloubka mm 2100
Hmotnost kg 830
Tepelný výkon ohřívače max. ( 80/60°C) kW 75
Počet motorů ks 2
Elektrický příkon kW 2 x 3,5
Jmenovité napětí V 3+ NPE ~ 50 Hz,400V/230, TN - S
Akustický výkon skříně LwA – při průtoku 8600 m3h-1
Akustický výkon skříně LwA – při průtoku 7000 m3h-1
dB 82
80
Třída filtrace – přívod   dle požadavků zákazníka
Třída filtrace – odvod   dle požadavků zákazníka