Beta 9

Rekuperace vzduchu Beta 9
Beta 9 - větrání a rekuperace

Nesplňuje požadavky Nařízení EK č. 1253/2014

Beta-9 - Technická data

I. Názvosloví

Projekčním podkladu je použito názvosloví z ČSN 12 2000 - Vzduchotechnická zařízení.

II. Všeobecně

Nástřešní větrací a vytápěcí jednotky řady BETA 9 jsou kompaktní vzduchotechnická zařízení se zpětným získáváním tepla, určená pro decentrální větrání a vytápění halových prostor, průmyslových ale i občanských staveb, s maximální teplotou odsávaného vzduchu 45 °C.

Výkonné radiální ventilátory umožňují připojení dalších zařízení jako potrubní rozvod na straně čerstvého i odpadního vzduchu. Jednotka může být vybavena ohřívačem vzduchu, podle topného media teplovodním, elektrickým nebo plynovým.

V základním provedení je jednotka dodávána s dvouotáčkovými elektromotory s otáčkami 1460/975 min-1 umožňujícími dvoustupňovou regulaci vzduchového výkonu. Na přání lze dodat jednotku vybavenou motory s plynulou změnou otáček nebo pouze s motory jednootáčkovými.

Součástí dodávky jednotky je regulační rozvodnice obsahující silovou část, ovládání a regulaci. Rozvodnice může být samostatně pro jednu jednotku nebo sdružená pro více jednotek.

Pro snadné osazení jednotky se dodává pomocný osazovací rám k zabudování do konstrukce stavby.


III. Popis

Konstrukce jednotky je tvořena třemi základními částmi: 

beta 9 konstrukce jednotky

1. Skříň jednotky je tvořena vnějším obalem sestávajícím z hliníkových profilů, které tvoří kostru, a sendvičových panelů z pozinkovaných lakovaných plechů s tlumící a izolační výplní. Dále 2 ks vstupních žaluzií s filtry třídy EU3 a 2 ks výstupních žaluzií z pozinkovaných lakovaných plechů. Vnitřní konstrukce je svařena z ocelových pozinkovaných profilů. Ta tvoří nosnou část pro uchycení 2 ks rekuperačních deskových křížových výměníků typu hPS-K-F vč. odvodu kondenzátu, filtrů výstupního vzduchu, 4 ks klapek pro plynulé řízení cirkulačního a obtokového režimu ovládaných el. servopohony, 4 ks radiálních ventilátorů poháněných 2 ks el. motorů.

2. Základový rám slouží k upevnění jednotky. Je vyroben z ocelového pozinkovaného a lakovaného plechu. Tvoří nosnou část pro vzduchovod a skříň. Jeho prostřednictvím je jednotka uložena na pomocném osazovacím rámu, který je pevně spojen se stavbou.

3. Vzduchovod tvoří kompaktní celek, jak pro odvod odpadního vzduchu, tak i pro přívod čerstvého vzduchu. Vzájemně jsou oba proudy vzduchu odděleny přepážkou. Nosná část je tvořena svařovanou konstrukcí z ocelových profilů s opláštěním z pozinkovaných a lakovaných plechů. Na boku je umístěna žaluzie pro odváděný vzduch. Místo ní je možno alternativně připojit odsávací potrubí. Na výstup přiváděného vzduchu lze připojit teplovodní, plynový nebo el. ohřívač. Čerstvý vzduch je do pobytové oblasti dopravován tryskovou čtyřstrannou vyústkou s natáčecími listy ovládanými el. servopohonem. Místo vyústky lze připojit potrubní rozvod čerstvého vzduchu. Jednotku lze dodat bez standardního vzduchovodu, připravenou na připojení potrubních rozvodů v obou sekcích.


IV. Funkce jednotky

Funkce jednotky je autonomní, s vlastní regulací umožňující plynule přecházet mezi jednotlivými provozními režimy, případně jejich vhodnou vzájemnou kombinací zajistit efektivní vytápění a větrání. Řízení zajišťuje dodávaná regulační rozvodnice, jejíž funkce je přizpůsobena provedení jednotky. Vestavěný regulátor umožňuje nastavení režimů provozu, volbu týdenního programu, teplot v pobytové oblasti, případně teplot výstupního vzduchu, vzájemné blokování režimu větrání a vytápění objektu, atd. Příklad ovládání a regulace jednotky.

Základní režimy jednotky jsou následující:

Rekuper Beta-9 - režim rovnotlaký

Rekuper Beta-9 - režim cirkulační

Rekuper Beta-9 - Režim letní s By-pasem

 • rovnotlaký s rekuperací tepla
 • cirkulační
 • s by-passem (letní s vyřazením rekuperace)

a) rovnotlaký režim s rekuperací tepla - Přiváděný čerstvý vzduch je nasáván přes filtry radiálními ventilátory a tlačen přes rekuperační výměník do vzduchovodu, odkud je pomocí vyústky nebo potrubního rozvodu dopravován do větraného prostoru. Odpadní vzduch je nasáván přes žaluzii, vzduchovod, filtr, rekuperační výměník a radiálními ventilátory vyfukován přes žaluzii do venkovního prostoru.

Pro teplotu vzduchu po rekuperaci platí:
tR = tv +η. ( ti - tv )
tR.......teplota přiváděného čerstvého vzduchu po rekuperaci
tv.......venkovní teplota
ti........teplota odváděného odpadního vzduchu
η........účinnost rekuperace např. (0,68)

Pokud stávající vytápěcí systém není dostatečně dimenzován, nebo pokud není instalován vůbec, lze na výstup čerstvého přiváděného vzduchu zařadit ohřívač, který bude prostory temperovat, případně krýt ztrátu teploty při rekuperaci.

b) Cirkulační režim - ventilátor odpadního vzduchu nasává z podstropní oblasti teplý vzduch, který je zpět vyfukován do chladnější pracovní oblasti. Pokud je instalován ohřívač, je vzduch ještě ohříván a dochází k intenzivnímu vytápění. Tento režim se používá především na začátku pracovní směny v zimním a přechodném období.

c) Režim s by–passem – (letní), kdy odpadní vzduch proudí mimo rekuperační výměník a je vyfukován ven. Přiváděný čerstvý vzduch je přiváděn do pobytové oblasti, která je tak intenzivně větrána v rovnotlakém režimu.

V. Provedení jednotky

1. základní - základní provedení obsahuje skříň jednotky s rámem a vzduchovodem s vyústkou a odsávací žaluzií. Jednotka je osazena dvouotáčkovými elektromotory s otáčkami 1460 / 975 min-1 umožňujícími změnu výkonu jednotky ve dvou stupních, a to jmenovitý výkon a snížený výkon. Součástí dodávky je elektrická silová a regulační rozvodnice. Provedení umožňuje všechny výše uvedené větrací režimy.

2. s další výbavou:

 • regulace výkonu - jednotku lze dodat v provedení s možností plynulé regulace výkonu, kdy je k regulaci použit frekvenční měnič. Pomocí změny otáček lze nastavit požadované výkonové parametry jednotky.
 • jednootáčkové motory - jednotku lze vybavit elektromotory pouze s jedněmi jmenovitými otáčkami.
 • ohřívač - k základnímu provedení lze dodat teplovodní, plynový, nebo elektrický ohřívač. Součástí dodávky je regulace topného výkonu a regulační uzel u teplovodních ohřívačů.
 • potrubní rozvod - k základnímu provedení lze připojit místo vzduchovodu potrubní rozvod dle požadavků zákazníka.

VI. OVládání a regulace

Součástí dodávky jednotky je regulační rozvodnice obsahující silovou elektročást, ovládání a regulaci. Její provedení závisí na provedením dodávky jednotky.

 • základní provedení obsahuje silovou ovládací skříň, mikroprocesorovou řídící jednotku - regulátor umožňující týdenní režim spouštění jednotky, volbu provozních režimů a volbu jmenovitého nebo sníženého vzduchového výkonu. Řízení provozních stavů je podle vnitřní a vnější teploty, případně i vlhkosti v pobytové oblasti. By–pass je regulován ON/OFF, nastavení úhlu listů čtyřstranné vyústky je pomocí servopohonu, pozicionerem. Základní provedení je bez TPO.
 • provedení pro TPO - proti základnímu provedení je rozšířeno o plynulé řízení obtoku a regulaci uzlu TPO.
 • provedení s plynulou regulaci výkonu je dále rozšířeno o regulaci otáček motorů frekvenčním měničem, a to buď plynule, nebo jako předvolby. Tím je umožněna změna vzduchového výkonu jednotky.
 • provedení s jednootáčkovými motory proti základnímu provedení umožňuje provoz jednotky pouze na jmenovitý vzduchový výkon.

VII. Technické požadavky

beta 9 priklad ovladani a regulace


beta 9 svorkove schema

 • Základový rám jednotky je připevňován el. obloukem, případně jiným způsobem např. šrouby, na předem osazený pomocný osazovací rám na střešním plášti nebo na jiné konstrukci,
 • Je potřeba dbát, aby do prostoru vzduchovodu nezasahovaly žádné části podpěrných a pomocných konstrukcí.
 • Hydroizolace prostupu střešním pláštěm se provádí tradičními technologiemi podle způsobu umístění. Hydroizolaci je nutné vytáhnout na svislou část osazovacího rámu.
 • V okolí jednotky je potřeba ponechat dostatečný prostor pro její montáž a zachovat min. 1 m kolem jednotky pro servisní práce.
 • Elektroinstalace - proudová soustava 3+NPE 400/230 V, 50Hz, TN-S, předřazené jištění 20 – 32 A (podle výkonu) char.C (LSN). Návrh kabelových tras je třeba přizpůsobit druhu provedení jednotek.
 • BetaPro ustavení jednotky je třeba zpracovat elektrodokumentaci. Ochranu před nebezpečím úrazu el. proudem provést dle ČSN 33 2000-4-41,33 2000-5-54. Ochrana před bleskem se provede dle ČSN 34 1390. Po montáži musí být provedeny zkoušky dle ČSN EN 60204-1. Do provozu uvedené zařízení podléhá revizi dle ČSN 33 2000-6-61,33 1500.
 • Maximální teplota odsávané vzdušiny je dána možnostmi elektromotoru, což je standardně 45 °C.
 • Likvidace zařízení po skončení životnosti se provede podle daných ekologických předpisů příslušné země.

VIII. Montáž jednotky

Rekuper Beta-9 - Osazovací rám jednotky základní

Rekuper Beta-9 - Osazovací rám jednotky s potrubím

Montáž jednotky se provádí na připravenou konstrukci. Vlastní osazení jednotky provádí výrobcem pověřená firma. Ta provede kompletní montáž jednotky, položení a připojení kabelových tras a oživení jednotky. Součástí je provedení revize el. zařízení. Zároveň provede zaškolení obsluhy.


IX. Certifikace

CE, CCZ - jednotky jsou certifikovány na posouzení shody s normami platnými v ČR a Evropské unii a jsou označovány značkou shody Evropské unie.


X. Servis

Záruční a pozáruční servis provádí výrobce, případně jím pověřená firma.


XI. Záruka

Doba záruky je 24 měsíců od data uvedení do provozu pověřenou montážní firmou, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Podmínkou záruky je provedení montáže odbornou, výrobcem pověřenou firmou, nebo výrobcem.

Technická data
Parametr / TypBETA 9/6BETA 9/9BETA 9/13
Jmenovitý vzduchový výkon - přívod = odvod m3h-1 6800 9200 13200
Snížený vzduchový výkon - přívod = odvod m3h-1 4100 5200 7600
Účinnost rekuperace - min. % 65 62 62
Výška mm 1370 1370 1650
Šířka mm 1940 1940 2400
Hloubka mm 1600 1600 2100
Hmotnost kg 540 590 660
Tepelný výkon dohřevu - max. kW 60 80 130
Počet motorů ks 2 2 2
Elektrický příkon kW 2×3,0/0,9 2×3,9/1,2 2×5,4/1,7
Jmenovité napětí V 400/230 - 50 Hz
Jmenovité otáčky min-1 1460/975 1460/975 1460/975
Hladina akustického tlaku LA (1 m) - vnitřní dB 61 62 64
Hladina akustického tlaku LA (1 m) - vnější dB 66 67 68
Třída filtrace - přívod EU3
Třída filtrace - odvod EU3
Výkonový diagram

Beta 9 - Diagram vzduchového výkonu