Co je rekuperace tepla

Rekuperace tepla, neboli zpětné získávání tepla, je děj, při němž je odváděnému odpadnímu vzduchu (ti) teplo odnímáno a je předáváno čerstvému přiváděnému vzduchu (tv), který je tímto ohříván (tR). Děj probíhá v rekuperačním výměníku tak, že odpadní a čerstvý vzduch jsou od sebe dokonale odděleny, aby nedošlo k jejich smísení. V chlazených prostorách lze rekuperační výměníky použít i obráceným způsobem, t.j. k rekuperaci chladu. Při tom je přiváděnému vzduchu předáván chlad ze vzduchu odváděného.

Účinnost rekuperace

Účinnost zpětného získávání tepla vyjadřuje poměr mezi maximálně možným a skutečně získaným teplem. Teoreticky se pohybuje mezi 0÷100 % (0÷1). Stoprocentní účinnost by znamenala, že veškeré teplo bylo předáno a teplota přiváděného vzduchu je rovna teplotě odpadního vzduchu. Technicky není realizovatelná. Nulová účinnost znamená, že žádné teplo není předáno a že teplota přiváděného vzduchu je rovna teplotě venkovní. Rekuperace je vyřazena.

Reálná účinnost (η) se u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení s rekuperací tepla pohybuje v současné době v rozmezí 60 ÷ 90 %, přičemž účinnosti nad 80 % se považují za velmi dobré.

Účinnost vzduchotechnických zařízení vyráběných společností REKUPER SYCHROV se pohybuje v rozmezí 62 ÷ 85 % (0,62 ÷ 0,85) podle typu jednotky a rekuperačního výměníku.

Kouřová zkouška

Na krátkém sestřihu demonstračního videa můžete vidět několik typů nastavení větracích jednotek přímo v provozu. Pro lepší znázornění proudění vzduchu je použit kouř. Nejprve znázorňuje vhánění čerstvého vzduchu do haly a následně odsání znečištěného vzduchu z haly.

Výpočet

Pro teplotu vzduchu po rekuperaci platí:

REKUPER - výpočet teploty vzduchu po rekuperaci tepla

tR = tv + η ( ti - tv)

  • tR = teplota přiváděného čerstvého vzduchu po rekuperaci
  • tv = venkovní teplota
  • ti = teplota odváděného odpadního vzduchu
  • η = účinnost rekuperace (např. 0,82)