Předsazené česle

Plovákové regulátory "Standard"

S mechanickým čištěním

Předsazené česle

Charakteristiky a výhody řešení

  • vysoce účinné předčištění odlehčované vody
  • optimální ochrana vodoteče před znečištěním pevnými částmi
  • vhodné i pro dodatečné osazení ve stávajících oddělovacích komorách
  • zařízení garantuje trvalé dodržování projektované průtočnosti česlí
  • veškeré kovové části jsou zhotovené z nerezové oceli
  • v kombinaci se štítovým oddělovačem se vytváří funkčně dokonalý soubor
  • maximální konstrukční variabilita zohledňující místní podmínky
  • operativní servis od tuzemského výrobce

Oblast použití

Předsazené česle lze použít všude tam, kde je třeba maximálně zamezit splavování pevných částí obsažených v odlehčované vodě do vodoteče. Na úvodní fotografii i schematu je znázorněna a dále popisována nákladově optimální a zároveň funkčně dokonalá sestava dvou štítových odělovačů umístěných v odlehčovací komoře, přičemž jeden z nich je opatřen předsazenými lamelovýmni česlemi. Samostatné česle je však možné namontovat i dodatečně před přepadovou hranu stávající odlehčovací komory nebo před již osazený štítový oddělovač.

Princip a funkce zařízení

Základní součástí zařízení je trojstranný rám s lamelovým roštěm umístěným vespodu. Čistící kotouče navlečené na hřídeli se svojí spodní částí pohybují v mezerách mezi lamelami. Tak je zajištěna trvalá průtočná kapacita roštu. Hřídel je oboustranně uložena ve speciálním horizontálním vedení a ovládána táhlem přes elektromotor s časovým spínačem. Horní hrana lamel je osazována zhruba 100 mm pod přepadovou hranu. Za normálních podmínek protéká voda pod roštem, zpravidla na ČOV. Za deště hladina stoupá nad úroveň lamel. V tom okamžiku je senzorem zapnut elektromotor a čistící kotouče se pohybují mezi lamelami. Časovým spínačem je nastaven vždy jeden čistící cyklus po zhruba třech minutách.

Voda uvnitř rámu nemůže vystoupat výš, než je nastavená otvírací hladina navazujícího štítového oddělovače H1, při níž se štít odsouvá a odlehčovaná voda přepadá spodním přelivem do odlehčovacího potrubí. Pevné části zachycené pod česlemi jsou odváděny dále na čistírnu, případně jsou před ní ještě jinak mechanicky zachycovány. Jsou-li předsazené česle osazeny na vedlejším proudu, je třeba zajistit vybírání zachycených částí v intervalech odpovídajících míře místního znečištění vody přitékající do oddělovací komory.

Pro odlehčování špiček přívalových vod, kdy je již překročena propustnost štítového oddělovače navazujícího na předsazené česle, se otvírá záložní štítový oddělovač (na fotografii vpravo, viz přední strana). Jeho otvírací hladina H2 je nastavena zhruba o 100 mm výše, než u prvního. Před záložní oddělovač nejsou už z důvodů ryze ekonomických předsazené česle navrhovány, protože se při jeho otevření předpokládá již velmi vysoká míra naředění přitékající vody. Navíc štít záložního oddělovače nejen, že funguje při odlehčení částečně jako norná stěna, nýbrž tento účinek lze instalací standardní předsazené norné stěny před přeliv ještě zesílit. V současné době se, zejména z důvodů snažší montáže, technické řešení přiklání spíše ke koncepci stavebnicového systému lamelových rámů o rozměrech cca 1000 x 1000 mm řazených za sebou dle délky přelivu.

Čistící zařízení všech rámů jsou přitom spřažena a ovládána jedním elektromotorem. Detail takového rámu je zobrazen na prvé straně vpravo dole. Patrná jsou zde horizontální vedení na obou stranách rámu, po nichž se pohybuje hřídel s čistícími kotouči. Použitím všech uvedených zařízení v jednom technologickém souboru je proto zajištěna za přijatelnou cenu téměř absolutní ochrana vodoteče před splavováním.


Detailní pohled na čistící kotouče zapuštěné mezi lamely

rekuper regulace predsazene cesle 01


Schéma vzorového řešení

Půdorys

rekuper regulace predsazene cesle 02 pudorys

Podélný řez

rekuper regulace predsazene cesle 03 podelny rez

Příčný řez:

rekuper regulace predsazene cesle 04 pricny rez